Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o zweryfikowanych kryteriach dochodowych

Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 :

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł,

-  dla osoby w rodzinie 528 zł.  

Wzrosną jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

do 1 051,50 zł dla osoby samotnej

oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308zł.

Wyższe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów od 1 listopada 2018 r.

Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego, z 153,00 zł do 184, 42 zł, kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego do kwoty 620,00 zł oraz kwota zasiłku dla opiekunów, o której mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z 520,00 zł do 620,00 zł.

W 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 215,84 zł i praktycznie zrówna się z kwotą dodatku pielęgnacyjnego. Kwoty wysokości kryteriów dochodowych i kwot pozostałych świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie.
Uwaga: nowe kwoty zasiłku pielęgnacyjnego  będą przyznawane przez OPS Krasnosielc z urzędu, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

INFORMACJA - dożywianie dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów:

1. Zaświadczenie od pracodawcy / lub oświadczenie  wnioskodawcy/o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. za miesiąc lipiec, w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu.
2. Odcinek emerytury/renty wraz z aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
3. Oświadczenie o statusie bezrobotnego.
4. W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów bądź podejmowaniu prac dorywczych i ich wysokości.
5. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie
o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
6. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł netto do  30  września  2018r.
7. Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
8. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą od dnia  1 sierpnia 2018 roku. Aby dzieci mogły korzystać z dofinansowania dożywiania w szkole/przedszkolu od 1  września w roku szkolnym 2018/2019 wnioski wraz   z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja - Podprogram 2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnosielcu  w ramach współpracy z  Bankiem Żywności  w Ciechanowie będzie  realizował  kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Celem ogólnym Podprogramu 2018 jest zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie wrzesień  2018r. – czerwiec 2019r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla osób zamieszkujących w Gminie  Krasnosielc poprzez  weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego  Ośrodka Pomocy  Społecznej..

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 – efekty

1.    Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu (OPL)  przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·        warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

·        mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

·        cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

·        tłuszcze (olej rzepakowy),

·        dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3 . Pomoc żywnościowa trafiła do 495 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy  Krasnosielc

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:   29,40875 ton żywności;

5 . W ramach Podprogramu 2017 dla 54 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 1  dla 28 uczestników

• Kulinarne –    1  dla 26 uczestników

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2018-07-25 14:44
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 14:58

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2018/2019   dla świadczeń z Programu Rodzina 500+,  świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych można składać:

 • ELEKTRONICZNIE – od dnia 1 lipca 2018 r.,
 • PAPIEROWO – od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Podstawą ustalania prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem wszystkich zmian dochodowych jakie nastąpiły po roku 2017 (dot. sytuacji utraty oraz uzyskania dochodu).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIA:

- elektronicznie  od 1.07.2018 r.

 • za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl (niezbędny tzw. profil zaufany),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

- papierowo od 1.08.2018 r.

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcuw pokojach 8 a, 9,10 (parter)
 • pocztą tradycyjną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny  na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
 • od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od 01.10 do 31.10ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od 01.11 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego.

Druki wniosków do pobrania  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  lub ze  strony MRPiPS

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2018-07-06 10:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 11:03
  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2018-06-12 14:44

Program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów

"Dobry Start" dla ucznia 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2018-06-12 13:43

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

"Program Czyste powietrze"

Materiały i informacje dotyczące "Programu Czyste powietrze” można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Energii.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

Działania Towarzyszące w ramach POPŻ Podrogram 2017

W ramach  działań towarzyszących  dystrybucji  żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 zapraszamy beneficjentów do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych. W programie warsztatów m.in. przygotowanie posiłku połączone z degustacją.

Warsztaty odbędą się w  dniu 10  kwietnia  2018r.  Zajęcia będą realizowane w 2  grupach  30  osobowych:

godz. 10 00    -    grupa  I  30  osób  

godz. 12 00   -   grupa  II  30 osób 

Miejsce watsztatów - Gminny Ośrodek  Kultury w Krasnosielcu (mała sala).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Zgłoszenia na warszty są przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2018r  pod nr  telefonu  29 7175072 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Serdecznie zapraszamy.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny 2018

Karta Dużej Rodziny to środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej. Dokument poświadcza prawo właściciela do wielu zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Już 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać szereg zmian, które mają na celu ułatwienie korzystania ze zniżek.

Karta w wersji tradycyjnej i mobilnej

Ustawodawca poszedł z duchem czasu i umożliwił korzystanie ze zniżek bez konieczności noszenia przy sobie dokumentu. Od Nowego Roku o przynależności do grupy beneficjentów będą świadczyły: dotychczasowy dokument z tworzywa sztucznego zwany „kartą tradycyjną” oraz „karta elektroniczna” działająca dzięki zainstalowanemu na urządzeniu mobilnym oprogramowaniu, które udostępni minister właściwy do spraw rodziny.

Członek rodziny, zainteresowany „kartą elektroniczną” będzie musiał przedstawić swoje żądanie we wniosku o jej przyznanie. Rodzice, występujący w imieniu swoich dzieci będą musieli wskazać których członków rodziny dotyczy żądanie.

By doszło do wydania karty w wersji mobilnej, wnioskodawca musi podać: adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który z usługi będzie korzystać.

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne 2018r

W związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwiększeniu ulegnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2018r.

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 71 zł i będzie wynosić 1477 zł miesięcznie.

Aby obliczyć kwotę świadczenia pielęgnacyjnego należną za niepełny miesiąc, należy podzielić kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu a otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Wynik zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Podstawa: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. z 2017 r. poz.1014)

Ankieta dotycząca projektu Gminny Klub Seniora 60+

W związku z realizowanym przez Gminę Krasnosielc projektem w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”    od 01 stycznia 2018 roku rozpocznie działalność  GMINNY KLUB SENIORA  60+  zrzeszający  seniorów z terenu całej gminy.

Opracowaliśmy anonimową ankietę skierowaną do samych zainteresowanych w celu zebrania niezbędnych informacji dotyczących oczekiwań oraz potrzeb związanych z rozpoczęciem działalności klubu.

Prosimy o wypełnienie ankiet do 30 listopada 2017r. i przekazanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pokój nr 8, 8A, 9, 10 lub do urny wystawionej na korytarzu Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Nie ma odpowiedzi dobrych lub złych gdyż odzwierciadlają one tylko Państwa poglądy dotyczące opisywanych zagadnień.  

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-11-07 11:40

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Seniorzy będą mieli swój klub

W konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Gmina Krasnosielc otrzymała 133. 696, 32 zł  dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w Krasnosielcu  ul.  Mostowa   11. Klub będzie otwarty dla mieszkańców z terenu całej gminy.

Będzie to kolejny projekt inicjowany i realizowany przez Gminę Krasnosielc. Kwota uzyskana z dotacji wraz z wkładem gminy w wysokości 33. 425, 00zł zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku  przy  ul. Mostowej  11. Miejsce stworzone zostanie głównie z myślą o osobach  60 +, które jeszcze nigdzie nie są zrzeszone, które często samotnie spędzają popołudnia i wieczory  przed telewizorem, na kanapie.   Będzie też miejsce i czas na zwykłą herbatę i kawę.

 Czas pokaże co będzie się działo. Czekamy na propozycje od samych seniorów.

Pomieszczenie ma mniej więcej 78 m2  powierzchni. Na stałe zajęcia jest w stanie pomieścić do 20 osób. Przy dużych wydarzeniach spokojnie miejsce tutaj znajdzie 40  osób . W pomieszczeniu przy ul.  Mostowej 11  członkowie klubu będą obchodzić Dzień Seniora, Andrzejki, wigilięi jeszcze kilka innych wydarzeń na stałe wpisanych w roczny kalendarz.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-07-25 11:00

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018

Wzory wniosków ulegną zmianie.

Druki wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu będą zatem dostępne dopiero od  1 sierpniu 2017r.

Terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 :

 • Świadczenia wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 sierpnia 2017r.
 • Świadczenia rodzinne od 1 września 2017r.

Wnioski można składać :

   Uwaga !

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Wniosek złożony na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przed terminem pozostanie    bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: mrpips.gov.pl

Dożywianie dzieci w szkole, zakup gorącego posiłku na rok szkolny 2017/2018 w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok szkolny 2017/2018.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej należy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu złożyć wniosek o pomoc. Druki wniosku do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu lub w załączniku do tej informacji.

Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017r
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a lub oświadczenie/a o uzyskanych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku (wniosek złożony w sierpniu dochody za m-c lipiec) .

Druki do pobrania:

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-07-18 13:57

POPŻ 2014 – 2020 – Podprogram 2016 – nowe kryteria

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Wytyczne Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”.

Wytyczne zakładają podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 od stycznia 2017 r., które będą wynosić 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 01.01.2017 r. opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie zmiany przewiduje ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny. Utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Warsztaty edukacji ekonomicznej, dietetyczne i kulinarne dla uczestników POPŻ - Podprogram 2016 organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2017-01-10 13:37

INFORMACJA PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W SPRAWIE TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 PARAFIALNY  ZESPÓŁ  CARITAS  przy PARAFII  św. Jana Kantego w Krasnosielcu  
informuje, że żywność z Podprogramu POPŻ 2016 będzie wydawana w   świetlicy w    Nowy  Sielcu,  (budynek po zlewni mleka przy sklepie ,,Lewiatan")  
w dniach 29.12.2016.r i 30.12.2016r. od godziny 800 do godziny 14 00

Zapraszamy  osoby,  które otrzymały                
skierowania  z Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-22 09:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 09:55

Informacja o wypłacie świadczeń rodzinnych ...

WYPŁATA

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

 ORAZ ŚWIADCZEŃ

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W MIESIĄCU GRUDNIU:

20.12.2016r. (WTOREK)

 

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-16 14:22

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017r.
Tak wynika z ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, opublikowanej w   Dzienniku Ustaw  z dnia 1  grudnia  z 2016r poz. 1940.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:57

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.     

      W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017                        

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione objęte będą pomocą asystentów rodziny na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:55

Centralizacja VAT

            W związku z Ustawą  z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz  dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego uprzejmie informujemy, że  z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń VAT pomiędzy Gminą Krasnosielc a jednostkami organizacyjnymi, w związku z powyższym wszystkie faktury( rachunki, Noty księgowe) dotychczas  wystawiane  na Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z dniem 1 stycznia 2017 r. winny być wystawiane na Gminę Krasnosielc.

Nabywca - Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc NIP 7571420383

w treści:

Odbiorca – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:40
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:58
 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:15

Warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że w dniu 8 grudnia 2016r. w godz. 1000-1300  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu ul.Rynek 40A (mała sala) odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. Zapraszamy Beneficjentów do wzięcia udziału w tych warsztatach. W programie m.in. przygotowanie posiłku połączone z degustacją.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem do dnia 29 listopada 2016r. na numer telefonu: 29 7175072 lub 29 7140 061.

 

                                                                       SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
 

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:05
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 10:07

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

 W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 09:48

Nowa wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (obowiązują od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):

Wysokość zasiłku rodzinnego:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego

Osoba nabywa prawo do zasiłku jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W dniu 23 września 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie wysokości  przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. który wynosi  1750 zł

Ogłoszony dochód jest uwzględniany przy ustalaniu dochodów członków rodziny z gospodarstwa rolnego za 2015 r. do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017.

Informacja dotycząca uprawnień do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznanego na dziecko w wieku 5 lat.

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty,  na dziecko kończące 5 lat w roku 2016r. (ur. 2011r.) nie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zgodnie ze zmianą ustawy o oświacie – dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W związku z powyższym znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty oznaczają, iż od 1 września 2016r. w wieku 5 lat dziecko nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

OPS  zwraca się z prośbą do osób, którym – wydaną decyzją – został przyznany dodatek na dziecko w wieku 5 lat (rok urodzenia: 2011) o kontakt z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej  w Krasnosielcu  w sprawie zmiany wydanej decyzji.

Terminy składania wniosków na fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne w okresie zasiłkowym 2016/2017

1. FUNUSZ ALIMENTACYJNY – wnioski przyjmowane są od 01 sierpnia 2016 r.

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE – wnioski przyjmowane są od 01 września 2016 r.

Druki oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej.

Przypominamy, iż osoby, które aktualnie pobierają świadczenia do dnia 15 września 2016 r. powinny dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017 (zasiłek rodzinny – dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia, fundusz alimentacyjny – dotyczy osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Załączniki

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-08-19 11:12
 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-08-19 11:13
  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2016-08-19 12:24

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Za nami realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2015. Od września rozpoczynamy nowy Podprogram 2016.

Informacje dotyczące programu 500+

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wchodzącego w życie programu „Rodzina 500+", zamieszczamy poniżej krótki informator dla rodziców dotyczący szczegółów realizacji programu na terenie Gminy Krasnosielc.

Dnia 17 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, iż wydawanie wniosków (druków) planowane jest od 14 MARCA 2016 roku w siedzibie OPS Krasnosielc ul. Rynek 40, w pokojach nr 8A, 9, 10  oraz udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.ugkrasnosielc-bip.pl        

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek 40, w  pokojach 8A, 9, 10 oraz przez Internet (drogą elektroniczną). W tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Druki do pobrania

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Kiedy wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Ważne: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zmiana wchodzi w życie 31 sierpnia 2015 r.

Kolejne zamieszanie związane z dodatkiem energetycznym. W art. 19 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, opublikowanej 20 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym, poz. 693, zmieniona została ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984), polegająca na tym, że do dochodów nie wliczanych do ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych nie będzie już brany pod uwagę dodatek energetyczny.

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2016-04-29 10:52

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Wolontariat – szansa dla integracji”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krasnosielcu informuje, że od  marca  2015 r.  w naszym ośrodku rozpoczęło działalność Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Wolontariat – szansa dla integracji” współfinansowany z Funduszy EOG program Obywatele dla Demokracji. Działalność Centrum Wolontariatu będzie polegała  na  łączeniu, na poziomi lokalnym, ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Zapraszamy chętne osoby do pracy wolontarystycznej (pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, pomoc osobom starszym w robieniu zakupów, dotrzymanie towarzystwa, oraz pomoc przy imprezach środowiskowych).

Zmiany w zasadach składania wniosku o kartę parkingową

Zgodnie ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe  wydane przed 1 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

3 czerwca 2015 r. weszło także w życie rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dzięki wprowadzonym zmianom osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego. 

 

Nowy sposób na dłużników alimentacyjnych - zmiana z dniem 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. organy właściwe wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w większości ośrodki pomocy społecznej), będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimenty na dzieci w przypadku powstania zaległości przekraczających sześć miesięcy, do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG), ale też bez konieczności zawierania z nimi umów.

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

 • w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
 

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 poz. 1506).

Wprowadzone zmiany dają możliwość rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych do:

- dokonania wyboru podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu w KRUS lub w ZUS – dotyczy to osób, które począwszy od dnia 1 października 2015 r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
- przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników osób, które zostały wyłączone z tego ubezpieczenia w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5312
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-06 10:00

Urząd Gminy Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

NIP 757-10-07-341  REGON 000538952

nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. 29 71-75-073 fax 29 71-75-074

ugkrasnosielc@post.pl

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 298163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-12 14:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl