Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Świadczenia rodzinne w okresie zasiłowym 2019/2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 01.08.2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.
Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00 . 
Od 01.07.2019r. wnioski można również składać droga elektroniczną
 – za pomocą następujących kanałów:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 będzie trwał od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł   i 764 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2019 r. następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją będą udzielane, w Ośrodku  Pomocy  Społecznej pod  niżej wymienionymi numerami telefonów: 29 714 00 65, 29 714 00 54, 29 714 00 66

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2019-07-05 09:37
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 09:39

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Jak to wygląda dziś?

Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015r., poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016r. będą wynosić:

• 674,00 zł na osobę w rodzinie

• 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. będą wynosić:

• 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

• 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia18. roku życia

• 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 – fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2015r. w siedzibie Ośrodka pok. nr 9.

Uwaga !!!
Przypomina się osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Ważne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Ważne zmiany w zasiłkach rodzinnych- przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal uprawniało do świadczeń.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz. 995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-05 09:39:18