Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

 

Symbol

3121

Wydział

Referat Finansowy - Podatkowy

Komórka

Opis sprawy

Przyznanie ulgi podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:
- Budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
- Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Kogo dotyczy

Podatnicy podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym

Wymagane dokumenty

- podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Do podania należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków wraz z rachunkami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i oświadczenie

o otrzymaniu pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy.

Miejsce składania pism

Sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, I piętro, pokój nr 13

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

art. 13 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie składa się

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnosielc.

Inne informacje

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych (kwota netto) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub

w części z udziałem środków publicznych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele art. 13. ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6012
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-14 13:23:16