Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

   

W związku z planowanym przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23.10.2022 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. w stopniu znacznym lub
 4. w stopniu umiarkowanym albo
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;

2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;

3)załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 8 listopada 2022 roku.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. podpisaną Klauzulę informacyjną,/
 4. oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów są dostępne w siedzibie OPS. Kwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu, nie wcześniej jednak niż po przyznaniu środków finansowych dla Gminy na realizację powyższego zadania.

Zgłoszenia do Programu należy dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

          lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

          lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z OPS, pod numerem: 29 71 75 072.

Z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepełnosprawni.gov.pl)  zakładka Fundusz Solidarnościowy.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOSIELCU

wDINE0Bt3I6GgAAAABJRU5ErkJggg==

INFORMUJE, ŻE:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

 1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
 2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
 3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU

*OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU  W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: mrpips.gov.pl,
 • osobiście w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
  Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, w godzinach: od  07:00 do 15:00,

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne na stronie ministerstwa : WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 29 7140 056

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2022-07-18 08:05
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 08:06

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Klubu Senior+ w Krasnosielcu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

 

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 62730,00 zł

Koszt zadania wynosi: 65000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Gminę Krasnosielc dotacji w wysokości 62730,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Krasnosielc, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z wymienionymi.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami,
w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób
z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Informacje o możliwości składania wymaganych dokumentów do udziału w Programie ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu lub kontaktując się telefonicznie: 297175072.

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2022-04-08 12:21
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 13:06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2022

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu wieloletniego  „Senior+” na lata 2021 – 2025

– edycja 2022,

dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 48600,00 zł

Koszt zadania wynosi: 108600,00 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +
w Krasnosielcu. Klub Senior + Krasnosielcu został utworzony w 2017 roku. Od roku 2020 klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  jako ośrodek wsparcia.
W roku 2022 klub będzie zapewniać 25 miejsc. Członkami Klubu Senior + mogą być:

 1. Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Krasnosielc,
 2. Osoby w wieku 60+,
 3. Osoby nieaktywne zawodowo.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – na 2022 rok,

  

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 – na 2022 rok,

dofinansowanego ze środków budżetu państwa. 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 52500,00 zł

Koszt zadania wynosi: 128750,00 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży
w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 2022 roku.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu dot. dodatku osłonowego

03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która wchodzi w życie z 04.01.2022r.
Informujemy, że na terenie Gminy Krasnosielc obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, ul. Rynek 40.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:
osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja -Podprogram 2021

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCCOśrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie będzie realizował kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.
Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla osób zamieszkujących w Gminie Krasnosielc poprzez weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 listopada 2021r.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1161,60 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pod numerem tel: 297175072

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022 

PODPROGRAM 2020 – efekty

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCC1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – październik 2021.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
• skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (fasolka po bretońsku).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 349 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 28,45500 ton żywności; 2500 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2020 dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach działań towarzyszących przeprowadzono jeden rodzaj warsztatów edukacyjnych online:
• Warsztaty ekonomiczne – dwa spotkania dla 17 uczestników.

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - terminy przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, że na podstawie wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i  w  domu” na lata 2019-2023 od 23  sierpnia 2021r o pomoc w formie dożywiania dzieci  w placówkach oświatowych, mogą ubiegać się rodziny – mieszkańcy gminy  Krasnosielc, którzy spełniają następujące warunki:                                                

  - dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, 

Wskazany powyżej dochód obliczany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o pomoc;
 • zaświadczenie o dochodach netto  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • rolnicy - nakaz płatniczy za rok 2021oraz informację  o  podleganiu ubezpieczeniu w KRUS ,
 • osoby  pracujące  dorywczo - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną  o wysokości uzyskanego dochodu  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie tut. Ośrodka.

 

Informacja w sprawie zmian w realizacji wypłat świadczenia "Dobry start" (300+) od lipca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 obsługą świadczenia Doby Start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Pracownicy ZUS zapewniają wsparcie  w założeniu  profilu na Platformie Usług  Elektronicznych ZUS oraz udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w placówkach ZUS, za pośrednictwem infolinii oraz w punktach mobilnych w innych instytucjach.

Ekspert z ZUS będzie pełnił dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu w dniu 28 lipca 2021 roku w godz. 9.00 - 14.00.  

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi świadczenia Dobry Start na nowych zasadach można się zapoznać klikając w  link:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2021-04-12 13:23

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

WSPIERAJ SENIORA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

WSPIERAJ SENIORA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że realizuje program "WSPIERAJ SENIORA"

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie 
  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 370 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej   z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 23,69000 ton żywności;

2000 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 65 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – jedno spotkanie dla 33 uczestników
 • kulinarnych – jedno spotkanie dla 32 uczestników

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu

Zarządzeniem Nr 9/2020  z dnia  30 września 2020 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wyznaczył Koordynatora do spraw  dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu;
 • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu;
 • monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu
-
Pani Marzena Tupacz
adres do korespondencji: 06-212 Krasnosielc, ul Rynek 40
telefon: 297175072
e-mail: opskrasnosielc@post.pl

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (zgodnie z art.29 ustawy).

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (zgodnie z art.30 ustawy).

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece
i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę
z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci
i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 1. organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
 2. wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
 3. pomocą dzieciom w nauce;
 4. udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłaszanie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu  telefonicznego pod numerem: 297140061.

Wsparcie dla osób starszych, chorych, samotnych, mieszkających na terenie Gminy Krasnosielc

             Mieszkańcy, którzy nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu i zgłaszać swoje potrzeby dzwoniąc pod nr telefonu 297175072 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 14.00.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów seniorów, aby w tym trudnym czasie w sposób szczególny otoczyli ich opieką i wsparciem zapewniając im  niezbędne produkty spożywcze oraz artykuły higieniczne.

 

Wniosek

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2020-08-20 14:28