Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Symbol

3123, 3121,03120

Wydział

Referat Podatkowo-Finansowy

Komórka

Opis sprawy

Wydanie decyzji dotyczącej udzielenia ulgi , bądź decyzji odmawiającej udzielenia ulgi w postaci:
odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wraz z uzasadnieniem wniosku. Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego podatnika oraz wypełnić druk „Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym”. W przypadku osób prawnych należy dołączyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok, CIT oraz inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne winny wskazać o jakiego rodzaju pomoc publiczną wnioskują, załączyć wymagane dokumenty finansowe i o pomocy publicznej (np. w przypadku pomocy de minimis formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy).

Miejsce składania pism

Sekretariat Urzędu Gminy w Krasnosielcu, ul. Rynek 40 w godz. 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krasnosielcu, ul Rynek 40 06-212 Krasnosielc

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

brak

Podstawa prawna

art. 67a § 1 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnosielc, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Inne informacje:

Dokumentami świadczącymi o sytuacji finansowej w przypadku osób fizycznych są: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o pozostaniu na zasiłku dla bezrobotnych (bądź bez zasiłku), zeznanie podatkowe za poprzedni rok, odcinki emerytur i rent, rachunki dotyczące utrzymania domu (mieszkania), a w przypadku osób prawnych: CIT. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą przedstawić inne dowody, które zdaniem podatnika mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Ulgi na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej przyznaje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808).

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6399
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-14 13:28:11