Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Przemoc w rodzinie - definicja ustawowa

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą".

 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

1.       JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2.       SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3.       NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4.       POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Wskazówki, gdzie i jaką pomoc można uzyskać oraz  gdzie szukać szczegółowych  informacji o placówkach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w naszej okolicy.

-Policja

-Prokuratura

-Pomoc Społeczna

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Zespół interdyscyplinarny

-Służba zdrowia

-Poradnie Pogotowia Niebieska Linia

-Telefony informacyjno-interwencyjne oraz zaufania

 

POLICJA

W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom policję (tel. 997-połączenie bezpłatne lub z telefonu komórkowego 112).

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę Policja powinna cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających osobom podlegającym przemocy domowej.

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Uwaga

 • Zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu - informacje o interwencjach policji stanowią ważne dowody w sprawie karnej
 • Jeśli policjanci odmówili pomocy, albo udzielili ją w sposób niewłaściwy, możesz złożyć skargę do Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji

PROKURATURA

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

 • zaświadczenia lekarskie (obdukcje lub zaświadczenia lekarskie np. od lekarza pierwszego kontaktu);
 • lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę). Osoby, które mogą świadczyć to świadkowie bezpośredni oraz świadkowie za słyszenia – to osoby które nie były bezpośrednimi świadkami sytuacji przemocy domowej jednak znają historię np. z relacji osób doznających przemocy. Warto aby przy liście świadków zaznaczać na jaką konkretnie okoliczność dany świadek ma świadczyć;
 • spis interwencji policji;
 • sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy);
 • zapisy z dokumentu Niebieska Karta;
 • zaświadczenia o braniu udziału w programach pomocowych dla osób doświadczających przemocy domowej.

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

POMOC SPOŁECZNA

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie.

Pomocy społecznej działa również w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby (Niebieska karta – załącznik do wywiadu);
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy;
 • monitoruje efekty podjętych działań;
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc;
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy;
 • w uzasadnionych przypadkach:
       - udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych;
       - udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności;
       - udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach;
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania;
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać Twojego partnera/partnerkę na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych , kuratorzy .  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, do jego działań należy m.in.

 • diagnoza problemu;
 • podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem;
 • zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie doświadczającej przemocy ;
 • podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia lekarskiego dotyczącego aktu przemocy;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

SŁUŻBA ZDROWIA

W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, takie zaświadczenie może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy – uaktualniona lista lekarzy sądowych jest dostępna w wielu miejscach w Internecie oraz w każdym sądzie rejonowym.

PLACÓWKI POROZUMIENIA NIEBIESKA LINIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Adresy organizacji i instytucji z całej Polski pomagających ofiarom przemocy w rodzinie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl/

POMOC PRAWNA

Prawnik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udziela porad przez telefon oraz w czasie spotkań indywidualnych z klientami objętymi programem pomocy psychologicznej.

Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc w :

 • zapoznaniu się z przysługującymi prawami,
 • znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych,
 • napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, instytucji czy urzędu.

TELEFONY INFORMACYJNO-INTERWENCYJNE ORAZ ZAUFANIA I WSPARCIA

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 12 00 02

Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2016r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 10.06.2010 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.


Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1.      Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2.      Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3.      Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4.      Rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5.      Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1.      Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2.      Koordynator  G P P i R P A;

3.      Policji;

4.      Oświaty;

5.      Ochrony zdrowia;

6.      Kurator sądowy;

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek  40

tel. 29 714 00 61 . Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Zgłoszenie przemocy można zgłaszać osobiście u pracowników socjalnych tut. Ośrodka, pedagogów szkolnych, placówkach  służby  zdrowia,  dzielnicowych.

Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. Istotnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest praca grup roboczych, opracowujących i realizujących indywidualny plan pomocy dla rodziny, w której występuje przemoc. Skład grupy roboczej tworzą powołani przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy poszczególnych instytucji, którzy są, lub mogą być zaangażowani w rozwiązywanie problemu przemocy w danej rodzinie. Częstotliwość spotkań grup jest indywidualnie dostosowana do potrzeb bieżącej sytuacji w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu następuje w wyniku reakcji na:

1.      Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny.

2.      Prośbę dziecka.

3.      Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.

4.      Informacje uzyskane z placówek oświatowych.

5.      Informacje uzyskane od innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).

 

Jeśli  w Twoim  Otoczeniu  znajduje  się rodzina lub osoba , której sytuacja  życiowa zaniepokoiła  Ciebie i uważasz ,ze członkowie  tej rodziny  potrzebują  Naszej pomocy ,  Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40

Zgłoszenie kierowane  do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

 

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa całą dobę. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Informacja o realizacji wytycznych Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, że zadanie z zakresu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale VI pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane jest w powiecie makowskim przez pracowników Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, funkcjonującej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim.

Wszystkie osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w powyższym zakresie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w siedzibie tej jednostki przy ulicy Duńskiego Czerwonego Krzyża 3., tel. 29 7172134.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-09 10:15:15