Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Asysten osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

 • AOON 2024 - informacja
 • AOON 2024 - plakat

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-10-10 14:43

POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus – efekty

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-10-10 14:41

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 W związku z planowanym przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 14.08.2023 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. w stopniu znacznym lub
 4. w stopniu umiarkowanym albo
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 14 września 2023 roku.

Zgłoszenia do Programu należy dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z OPS, pod numerem: 29 71 75 072.

Z treścią Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024).

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2023-09-12 14:54

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOSIELCU
INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

 1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
 2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
 3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2023 ROKU

*OD DNIA 1 LIPCA 2023 ROKU  W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2024 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudniu, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudnia!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: mrpips.gov.pl,
 • osobiście w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
  Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, w godzinach: od  07:00 do 15:00,

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne na stronie ministerstwa : WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu od 20 lipca 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 29 7140 056

POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus

Ly+7gQIECBAgAABAllgW6RJUQq3zeQAAAAASUVORK5CYII=

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywno-ściowej zgodnie z zasadami POPŻ, d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: marzec 2023 – sierpień 2023 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bez-pośrednio do osób potrzebujących.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

Rozstrzygnięcie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Senior+ w Krasnosielcu

Nabór na stanowisko urzędnicze "Kierownik Klubu Senior+ w Krasnosielcu"

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Cyfryzacji

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

B8T0g6Igzv0IAAAAAElFTkSuQmCC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,
  powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 348 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

12,65222 ton żywności;

1500 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 40 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  dwa rodzaje  warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – jedno spotkanie dla 15 uczestników
 • kulinarnych – jedno spotkanie dla 25 uczestników

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

   

W związku z planowanym przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23.10.2022 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. w stopniu znacznym lub
 4. w stopniu umiarkowanym albo
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;

2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;

3)załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 8 listopada 2022 roku.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. podpisaną Klauzulę informacyjną,/
 4. oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów są dostępne w siedzibie OPS. Kwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu, nie wcześniej jednak niż po przyznaniu środków finansowych dla Gminy na realizację powyższego zadania.

Zgłoszenia do Programu należy dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

          lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

          lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z OPS, pod numerem: 29 71 75 072.

Z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepełnosprawni.gov.pl)  zakładka Fundusz Solidarnościowy.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOSIELCU

wDINE0Bt3I6GgAAAABJRU5ErkJggg==

INFORMUJE, ŻE:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

 1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
 2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
 3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU

*OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU  W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: mrpips.gov.pl,
 • osobiście w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
  Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, w godzinach: od  07:00 do 15:00,

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne na stronie ministerstwa : WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 29 7140 056

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2022-07-18 08:05
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-18 08:06

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Klubu Senior+ w Krasnosielcu utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

 

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 62730,00 zł

Koszt zadania wynosi: 65000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Gminę Krasnosielc dotacji w wysokości 62730,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Krasnosielc, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z wymienionymi.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami,
w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób
z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Informacje o możliwości składania wymaganych dokumentów do udziału w Programie ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu lub kontaktując się telefonicznie: 297175072.

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2022-04-08 12:21
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 13:06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2022

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu wieloletniego  „Senior+” na lata 2021 – 2025

– edycja 2022,

dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 48600,00 zł

Koszt zadania wynosi: 108600,00 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +
w Krasnosielcu. Klub Senior + Krasnosielcu został utworzony w 2017 roku. Od roku 2020 klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  jako ośrodek wsparcia.
W roku 2022 klub będzie zapewniać 25 miejsc. Członkami Klubu Senior + mogą być:

 1. Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Krasnosielc,
 2. Osoby w wieku 60+,
 3. Osoby nieaktywne zawodowo.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – na 2022 rok,

  

+PsDC6e0FpwAAAABJRU5ErkJggg==

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje

o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 – na 2022 rok,

dofinansowanego ze środków budżetu państwa. 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 52500,00 zł

Koszt zadania wynosi: 128750,00 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży
w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 2022 roku.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu dot. dodatku osłonowego

03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która wchodzi w życie z 04.01.2022r.
Informujemy, że na terenie Gminy Krasnosielc obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, ul. Rynek 40.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:
osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja -Podprogram 2021

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCCOśrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie będzie realizował kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.
Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla osób zamieszkujących w Gminie Krasnosielc poprzez weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 listopada 2021r.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1161,60 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pod numerem tel: 297175072

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022 

PODPROGRAM 2020 – efekty

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCC1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – październik 2021.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
• skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (fasolka po bretońsku).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 349 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 28,45500 ton żywności; 2500 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2020 dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach działań towarzyszących przeprowadzono jeden rodzaj warsztatów edukacyjnych online:
• Warsztaty ekonomiczne – dwa spotkania dla 17 uczestników.

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - terminy przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, że na podstawie wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i  w  domu” na lata 2019-2023 od 23  sierpnia 2021r o pomoc w formie dożywiania dzieci  w placówkach oświatowych, mogą ubiegać się rodziny – mieszkańcy gminy  Krasnosielc, którzy spełniają następujące warunki:                                                

  - dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, 

Wskazany powyżej dochód obliczany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o pomoc;
 • zaświadczenie o dochodach netto  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • rolnicy - nakaz płatniczy za rok 2021oraz informację  o  podleganiu ubezpieczeniu w KRUS ,
 • osoby  pracujące  dorywczo - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną  o wysokości uzyskanego dochodu  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie tut. Ośrodka.

 

Informacja w sprawie zmian w realizacji wypłat świadczenia "Dobry start" (300+) od lipca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 obsługą świadczenia Doby Start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Pracownicy ZUS zapewniają wsparcie  w założeniu  profilu na Platformie Usług  Elektronicznych ZUS oraz udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w placówkach ZUS, za pośrednictwem infolinii oraz w punktach mobilnych w innych instytucjach.

Ekspert z ZUS będzie pełnił dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu w dniu 28 lipca 2021 roku w godz. 9.00 - 14.00.  

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi świadczenia Dobry Start na nowych zasadach można się zapoznać klikając w  link:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2021-04-12 13:23

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

WSPIERAJ SENIORA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

WSPIERAJ SENIORA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że realizuje program "WSPIERAJ SENIORA"

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie 
  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 370 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej   z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 23,69000 ton żywności;

2000 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 65 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – jedno spotkanie dla 33 uczestników
 • kulinarnych – jedno spotkanie dla 32 uczestników