Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Ogłoszenie wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Monika Szewczak
  data publikacji: 2024-03-06 08:31
 • zmodyfikował: Monika Szewczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-06 08:41

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) uchwały Nr XLVII/272/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt Gminy Krasnosielc

zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
W wyniku naboru zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Krasnosielcu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Komisja działa wg zasad określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej upływa z dniem 23.02.2024 r.
Zgłoszenie, na załączonym do ogłoszenia o naborze formularzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc (I piętro), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2024-02-07 11:19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 60 000,00zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 1 marca 2024 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres:

Urząd Gminy Krasnosielc
ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc

W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy.

Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 1 marca 2024 r. do godz. 10.00”.


Informacji nt. konkursu udziela Monika Szewczak, tel. 29 71-400-41. 

Publikacja oferty na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Opracowanie i wydanie drukiem Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 57”, złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 9 października 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-10-09 12:53

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Krasnosielc, 10.02.2023 r.

Ogłoszenie

o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2023 r. w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) uchwały Nr XXXVIII/214/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Wójt Gminy Krasnosielc

zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

W wyniku naboru zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Krasnosielcu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Komisja działa wg zasad określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej upływa z dniem 27.02.2023 r.

Zgłoszenie, na załączonym do ogłoszenia o naborze formularzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc (I piętro), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

 

                                                                                                                                       Wójt
                                                                                                                                         /-/
                                                                                                                           Paweł Ruszczyński

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-02-10 14:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-10 14:14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 50 000,00zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 6 marca 2023 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 6 marca 2023 r. do godz. 10.00”.

Informacji nt. konkursu udziela Monika Szewczak, tel. 29 71-400-41.

 

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Opracowanie i wydanie drukiem Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 52-55”, złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 10 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-10-19 11:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-19 11:37

Publikacja oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Opracowanie i wydanie drukiem Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 52”, złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 10 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Informacja ws. ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-23 07:30

Zarządzenie ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-17 15:02

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Szewczak
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-16 14:47
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-16 14:52

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-01 15:07
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 15:10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację ww. zadania wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 22 lutego 2022 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

"Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 22.02.2022 r. do godz. 10.00".

Informacji nt. konkursu udziela: Monika Szewczak, tel. 29 71 400 41.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-01 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Szewczak
  data wytworzenia: 2022-02-01
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-02-01 14:59

Publikacja oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Wydanie drukiem kwietniowego Zeszytu Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 47” złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 2 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-06-02 12:40

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2021-05-20
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-06-02 12:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 12:29

Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-05-14 09:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-14 09:42

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. zakresie w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że nie zostały wskazane osoby przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-05-14 08:53

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

 Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.

W wyniku naboru zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy w Krasnosielcu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Komisja działa wg zasad określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej upływa z dniem 13.05.2021 r.

Zgłoszenie, na załączonym do ogłoszenia o naborze formularzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc (I piętro), w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-05-05 13:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-05 13:12

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 19 maja 2021 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm./do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego. - nie otwierać przed 19 maja 2021 r. do godz. 10.00”.

Szczegóły poniżej:

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wsród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w 2021 roku
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 46 000,00zł (słownie zł: czterdzieści sześć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00”.

 

Informacji nt. konkursu udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Szczegóły można także znaleźć pod linkiem: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Gminy Krasnosielc (ugkrasnosielc-bip.pl)

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-02-03 13:42

Publikacja oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie do publikacji oraz druk Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego nr 42” złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 8 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-05-12 13:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 13:35

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-03-02 14:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 14:30

Informacja dotycząca terminu składania ofert

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-02-21 08:38
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 08:36

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-02-14 10:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 10:33

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-02-14 10:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 10:31

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agniesza Pokora
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-01-31 13:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 13:36

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

 

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w 2020 roku
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 40 000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy 00/100)

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 22 lutego 2020 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 22 lutego 2020 r. do godz. 10.00”.

 

Informacji nt. konkursu udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

 

Szczegóły można także znaleźć poniżej:

https://ugkrasnosielc-bip.pl/129,konkursy.html

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
   data wytworzenia: 2019-02-19
  • opublikował: Agnieszka Pokora
   data publikacji: 2019-02-19 12:42

Informacja o wyniku naboru członków komisji konkursowej na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-02-06 10:08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-02-05 10:32

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
   data wytworzenia: 2018-03-01
  • opublikował: Agnieszka Pokora
   data publikacji: 2018-03-01 10:33

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2018-02-20
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-02-20 13:28

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Rogala
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Grażyna Rogala
  data publikacji: 2017-10-26 12:48

Publikacja oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Wydanie drukiem czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych” złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej w dniu 17 października 2017 r.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Publikacja oferty złożonej przez Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) publikuje się ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Magia ziół w tradycyjnej kuchni” złożoną przez Kółko Rolnicze Nowe Sielczanki w dniu 15 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2017-03-07 14:45

 

Zarządzenie nr 8/2017

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 20 lutego 2017 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 r.

 

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały Nr XXI/111/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, zarządza się co następuje:

 

 

Krasnosielc, 14.02.2017 r.

Informacja o wynikach naboru

na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 r.

 

Ogłoszenie

o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 roku.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 35 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 2 marca 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2016-03-10 14:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-04 13:17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Krasnosielc, 4.05.2016 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/50/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.

Informacja o wynikach naboru

na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 28/2016

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 31/2016

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 9 czerwca 2016 r.

W sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Rogala
  data publikacji: 2017-11-23 14:00

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Rogala
  data publikacji: 2018-04-13 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52