Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zgromadzenie publiczne
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015r.- Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 631)

Postępowanie zwykłe:

Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:

Nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
-
zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
-pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
-zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Rozpoznanie następuje bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

(Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Ponadto, organ gminy niezwłocznie informuje komendanta powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia).

W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie gromadzenia (art. 14 ustawy) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wydaniu.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Krasnosielc
ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielc
nr tel. 29 71 40 046
e-mail.: ugkrasnosielc@post.pl

Dodatkowe informacje:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:
-organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.
Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób , aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.
Jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność zgłaszania powiadomień.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:
Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy: „W przypadku gdy organizator zgromadzenia nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zawiadamia o nim wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Organizator przekazuje zawiadomienie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, podając:

-imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;

-datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
nr tel. 22 595 13 05, 22 595 13 00
e-mail.: kryzys@mazowieckie.pl

Z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” wynika ponadto, że można gromadzić się spontanicznie oraz cyklicznie.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie to, nie jest objęte obowiązkiem zgłaszania go do organu gminy. Może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (art. 28 ust. 1 ustawy określa sytuacje, w których tego rodzaju zgromadzenie może być rozwiązane)

Zgromadzenia cykliczne: Jeżeli zgromadzenia mają być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub w tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Organizator składa wniosek nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Jeżeli wojewoda wydał decyzję na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania od wojewody w/w informacji wydaje decyzję zakazującą zgromadzenia.

Przepisów ustawy: „Prawo o zgromadzeniach” nie stosuje się do zgromadzeń:

-organizowanych przez organy władzy publicznej

-odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5451
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-06 08:58:40