Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 31/2016

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 9 czerwca 2016 r.

W sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz. 1515), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwały Nr XI/50/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2

Przyznać środki finansowe na dofinansowanie zadania publicznego w 2016 r. w zakresie w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Tytuł planowanego zadania nadany przez oferenta

Przyznana kwota

dotacji w zł

1.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

ul. Rynek 40,

06-212 Krasnosielc

Opracowanie i wydanie drukiem Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego Nr 27

 

5 000,00

§ 3

Dotacja, o której mowa w niniejszym Zarządzeniu, zostanie przekazane na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Gminą Krasnosielc a organizacją pozarządową wymienioną w § 2 niniejszego Zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krasnosielc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Wójt Gminy Krasnosielc

               /-/

              Paweł Ruszczyński

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Ruszczyński
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2016-06-09 13:28
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52