Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Podatek od środków Transportowych

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy oraz wpłacić należny podatek.

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz druku DT-1a oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna – sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania.

3. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat finansowo - podatkowy pokój nr 1 - poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów - podinspektor, ds. księgowości podatkowej i obsługi kasy

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

  2. Uchwała Rady Gminy Krasnosielc Nr XII/59/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy Krasnosielc w części dotyczącej stawek.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Podstawa prawna - art. 67a § 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.

C. Podatek od środków transportowych można umorzyć. Podstawa prawna - art. 67a § 1, pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.

D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ). Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11, ust. 2 „Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.”

Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Krasnosielcu

Nr Konta - BS Krasnosielc 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy pokój nr 1

Wzór deklaracji do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów

Wzór załącznika do deklaracji do pobrania na stronie Ministertwa Finansów

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6139
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-14 14:38:04