Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2016r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 10.06.2010 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.


Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1.      Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2.      Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3.      Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4.      Rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5.      Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1.      Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2.      Koordynator  G P P i R P A;

3.      Policji;

4.      Oświaty;

5.      Ochrony zdrowia;

6.      Kurator sądowy;

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek  40

tel. 29 714 00 61 . Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Zgłoszenie przemocy można zgłaszać osobiście u pracowników socjalnych tut. Ośrodka, pedagogów szkolnych, placówkach  służby  zdrowia,  dzielnicowych.

Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. Istotnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest praca grup roboczych, opracowujących i realizujących indywidualny plan pomocy dla rodziny, w której występuje przemoc. Skład grupy roboczej tworzą powołani przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy poszczególnych instytucji, którzy są, lub mogą być zaangażowani w rozwiązywanie problemu przemocy w danej rodzinie. Częstotliwość spotkań grup jest indywidualnie dostosowana do potrzeb bieżącej sytuacji w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu następuje w wyniku reakcji na:

1.      Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny.

2.      Prośbę dziecka.

3.      Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.

4.      Informacje uzyskane z placówek oświatowych.

5.      Informacje uzyskane od innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).

 

Jeśli  w Twoim  Otoczeniu  znajduje  się rodzina lub osoba , której sytuacja  życiowa zaniepokoiła  Ciebie i uważasz ,ze członkowie  tej rodziny  potrzebują  Naszej pomocy ,  Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40

Zgłoszenie kierowane  do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

 

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-07-05 10:09 przez Anna Maluchnik

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-09 10:15:15