Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2024-04-11 09:43

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2024-01-12 13:54

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-02-01 11:12

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2023-02-01 11:11

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/202/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz.5228 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:

1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krasnosielc.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: ugkrasnosielc@post.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie od 20 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r.

                                   Wójt

                                        /-/ Paweł Ruszczyński

 

                                                           

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-10-19 09:44

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-08-16 14:02

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-07-29 09:41
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 09:44

Dotacje z budżetu gminy na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie:

 1. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. instalacji kolektorów słonecznych,
 3. instalacji paneli fotowoltaicznych,
 4. wymiany nieekologicznych źródła ciepła na niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze,
 5. instalacji zbiorników na deszczówkę i budowę oczek wodnych.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo poniżej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy: Szymon Budny tel. 29 7140051, Anna Górska tel. 29 7140045 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 7140047.

Uwaga! O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. Alokacja środków jest ograniczona, w związku z tym zastrzega się zamknięcie naboru w dowolnym momencie po jej wyczerpaniu.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem WA.ZUZ.2.4210.531.2021.RA

Informacja dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku pozostają bez zmiany.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2022-01-20 10:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w Pienicach

Gmina Krasnosielc przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapraszamy do inwentaryzacji źródeł ciepła

Dotacje z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki

W dniu 18 lipca 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr VI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko i wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia:

a. przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

b. kolektory słoneczne,

c. instalacje fotowoltaiczne,

d. ekologiczne źródła ciepła - niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, kocioł  gazowy,  kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe),

e. zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączeniu. Informacji udziela także Anna Zabielska tel. 29 7140045 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 7140047

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 4/2013 z dnia 25 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID Nr 4/2018 z dn. 25 października 2013 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz-Ostrołęka, na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie Gminy Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-06-18 13:13

 

 

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-05-25 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17400
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-17 08:21:52