Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy w Krasnosielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej ugkrasnosielc-bip.pl 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:    2015-06-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2021-03-23

Status pod względem zgodności z  ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z  ustawą z  dnia 4  kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych  poniżej:

a) pochodzą z  różnych  źródeł,

b) opublikowane zostały w  oparciu o  zasady przyjęte w  innej  instytucji,

c) posiadają strukturę, w  którą nie ma możliwości  ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w  życie ustawy o  dostępności  cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia:    2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić
w  konflikt z  technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami  użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych  przeglądarki.

Informacje zwrotne i  dane kontaktowe

W przypadku problemów z  dostępnością strony internetowej prosimy o  kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Janowska, m.janowska@ugkrasnosielc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 71 400 44. Tą samą drogą można składać wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia  dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z  żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich  elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o  którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej  informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w  ciągu 7  dni od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o  tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2  miesiące od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do  informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w  sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw  Obywatelskich.

Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Krasnosielcu  znajduje się przy ulicy Rynek 44. Z  budynku urzędu jest jedno wyjście główne wyposażone w  parę przeszklonych drzwi oraz wejście z tyłu budynku. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

 1. Budynek parter   bez barier  architektonicznych
 2. Podjazd dla  niepełnosprawnych
 3. Parking ogólnie dostępny (wyznaczone miejsca dla  inwalidów)

Wygląd strony

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i  niesłyszące
 2. Możliwa zmiana wielkości  czcionki
 3. Zastosowano prawidłowy  kontrast
 4. Konsekwentna nawigacja –  spójna i  logiczna
 5. Tytuły stron prawidłowo wdrożone w  całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w  oparciu o  jeden ustalony  wzorzec
 6. Nagłówki prawidłowo wdrożone w  stronie głównej oraz  podstronach
 7. Linki prawidłowo wdrożone w  całym  serwisie
 8. Wszelkie informacje zawarte w  serwisie są redagowane w  sposób zrozumiały i  czytelny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-24 13:38:59