Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 28/2016

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz. 1515) oraz uchwały Nr XI/50/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1.

W celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje się komisję konkursową w składzie:

Przewodnicząca:        Grażyna Rogala

Członkowie:                Teresa Parciak

           Beata Heromińska

           Teresa Wierzbicka

           Krystyna Wierzbicka - Rybacka

§ 2.

Komisja działa na podstawie zapisów Rozdziału XI „Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                 /-/

     Paweł Ruszczyński

 

 

 

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52