Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W GRUDNIU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
informuje, że wszystkie świadczenia za miesiąc grudzień będą wypłacane
w dniu 19.12.2017 (wtorek).

ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2017

Informujemy , że nastąpiła zmiana terminu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Żywność wydajemy w dniu 17 listopada 2017r. (piątek)

w godzinach  od  800  do  1400  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu.

Ankieta dotycząca projektu Gminny Klub Seniora 60+

W związku z realizowanym przez Gminę Krasnosielc projektem w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”    od 01 stycznia 2018 roku rozpocznie działalność  GMINNY KLUB SENIORA  60+  zrzeszający  seniorów z terenu całej gminy.

Opracowaliśmy anonimową ankietę skierowaną do samych zainteresowanych w celu zebrania niezbędnych informacji dotyczących oczekiwań oraz potrzeb związanych z rozpoczęciem działalności klubu.

Prosimy o wypełnienie ankiet do 30 listopada 2017r. i przekazanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pokój nr 8, 8A, 9, 10 lub do urny wystawionej na korytarzu Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Nie ma odpowiedzi dobrych lub złych gdyż odzwierciadlają one tylko Państwa poglądy dotyczące opisywanych zagadnień.  

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-11-07 11:40

TERMINY WYDAWANIA PACZEK W RAMACH POPŻ - PODPROGRAM 2017 W LISTOPADZIE 2017 R.

 

Żywność z  Podprogramu POPŻ 2017 będzie wydawana w Gminnym  Ośrodku  Kultury w  Krasnosielcu ,  ul. Rynek  40  A  (wejście od strony placu  parkingowego z tyłu budynku) w następujących dniach:

16.11.2017r. (CZWARTEK)   od  godz  800  -   1400
17.11.2017r. (PIĄTEK) od   godz  800 - 12 00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Seniorzy będą mieli swój klub

W konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Gmina Krasnosielc otrzymała 133. 696, 32 zł  dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w Krasnosielcu  ul.  Mostowa   11. Klub będzie otwarty dla mieszkańców z terenu całej gminy.

Będzie to kolejny projekt inicjowany i realizowany przez Gminę Krasnosielc. Kwota uzyskana z dotacji wraz z wkładem gminy w wysokości 33. 425, 00zł zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku  przy  ul. Mostowej  11. Miejsce stworzone zostanie głównie z myślą o osobach  60 +, które jeszcze nigdzie nie są zrzeszone, które często samotnie spędzają popołudnia i wieczory  przed telewizorem, na kanapie.   Będzie też miejsce i czas na zwykłą herbatę i kawę.

 Czas pokaże co będzie się działo. Czekamy na propozycje od samych seniorów.

Pomieszczenie ma mniej więcej 78 m2  powierzchni. Na stałe zajęcia jest w stanie pomieścić do 20 osób. Przy dużych wydarzeniach spokojnie miejsce tutaj znajdzie 40  osób . W pomieszczeniu przy ul.  Mostowej 11  członkowie klubu będą obchodzić Dzień Seniora, Andrzejki, wigilięi jeszcze kilka innych wydarzeń na stałe wpisanych w roczny kalendarz.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-07-25 11:00

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018

Wzory wniosków ulegną zmianie.

Druki wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu będą zatem dostępne dopiero od  1 sierpniu 2017r.

Terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 :

 • Świadczenia wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 sierpnia 2017r.
 • Świadczenia rodzinne od 1 września 2017r.

Wnioski można składać :

   Uwaga !

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Wniosek złożony na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przed terminem pozostanie    bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: mrpips.gov.pl

Dożywianie dzieci w szkole, zakup gorącego posiłku na rok szkolny 2017/2018 w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok szkolny 2017/2018.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej należy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu złożyć wniosek o pomoc. Druki wniosku do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu lub w załączniku do tej informacji.

Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2017r
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a lub oświadczenie/a o uzyskanych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku (wniosek złożony w sierpniu dochody za m-c lipiec) .

Druki do pobrania:

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2017-07-18 13:57

POPŻ 2014 – 2020 – Podprogram 2016 – nowe kryteria

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Wytyczne Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”.

Wytyczne zakładają podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 od stycznia 2017 r., które będą wynosić 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 01.01.2017 r. opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie zmiany przewiduje ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny. Utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Warsztaty edukacji ekonomicznej, dietetyczne i kulinarne dla uczestników POPŻ - Podprogram 2016 organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2017-01-10 13:37

INFORMACJA PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W SPRAWIE TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

 PARAFIALNY  ZESPÓŁ  CARITAS  przy PARAFII  św. Jana Kantego w Krasnosielcu  
informuje, że żywność z Podprogramu POPŻ 2016 będzie wydawana w   świetlicy w    Nowy  Sielcu,  (budynek po zlewni mleka przy sklepie ,,Lewiatan")  
w dniach 29.12.2016.r i 30.12.2016r. od godziny 800 do godziny 14 00

Zapraszamy  osoby,  które otrzymały                
skierowania  z Ośrodka  Pomocy  Społecznej.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-22 09:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 09:55

Informacja o wypłacie świadczeń rodzinnych ...

WYPŁATA

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

 ORAZ ŚWIADCZEŃ

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W MIESIĄCU GRUDNIU:

20.12.2016r. (WTOREK)

 

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-16 14:22

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017r.
Tak wynika z ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, opublikowanej w   Dzienniku Ustaw  z dnia 1  grudnia  z 2016r poz. 1940.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:57

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.     

      W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017                        

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione objęte będą pomocą asystentów rodziny na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:51
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:55

Centralizacja VAT

            W związku z Ustawą  z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz  dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego uprzejmie informujemy, że  z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń VAT pomiędzy Gminą Krasnosielc a jednostkami organizacyjnymi, w związku z powyższym wszystkie faktury( rachunki, Noty księgowe) dotychczas  wystawiane  na Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z dniem 1 stycznia 2017 r. winny być wystawiane na Gminę Krasnosielc.

Nabywca - Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc NIP 7571420383

w treści:

Odbiorca – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:40
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:58
 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:15

Warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że w dniu 8 grudnia 2016r. w godz. 1000-1300  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu ul.Rynek 40A (mała sala) odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. Zapraszamy Beneficjentów do wzięcia udziału w tych warsztatach. W programie m.in. przygotowanie posiłku połączone z degustacją.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem do dnia 29 listopada 2016r. na numer telefonu: 29 7175072 lub 29 7140 061.

 

                                                                       SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
 

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:05
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 10:07

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

 W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 09:48

Nowa wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (obowiązują od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.):

Wysokość zasiłku rodzinnego:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego

Osoba nabywa prawo do zasiłku jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W dniu 23 września 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie wysokości  przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. który wynosi  1750 zł

Ogłoszony dochód jest uwzględniany przy ustalaniu dochodów członków rodziny z gospodarstwa rolnego za 2015 r. do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017.

Informacja dotycząca uprawnień do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznanego na dziecko w wieku 5 lat.

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty,  na dziecko kończące 5 lat w roku 2016r. (ur. 2011r.) nie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zgodnie ze zmianą ustawy o oświacie – dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W związku z powyższym znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty oznaczają, iż od 1 września 2016r. w wieku 5 lat dziecko nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

OPS  zwraca się z prośbą do osób, którym – wydaną decyzją – został przyznany dodatek na dziecko w wieku 5 lat (rok urodzenia: 2011) o kontakt z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej  w Krasnosielcu  w sprawie zmiany wydanej decyzji.

Terminy składania wniosków na fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne w okresie zasiłkowym 2016/2017

1. FUNUSZ ALIMENTACYJNY – wnioski przyjmowane są od 01 sierpnia 2016 r.

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE – wnioski przyjmowane są od 01 września 2016 r.

Druki oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej.

Przypominamy, iż osoby, które aktualnie pobierają świadczenia do dnia 15 września 2016 r. powinny dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017 (zasiłek rodzinny – dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia, fundusz alimentacyjny – dotyczy osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Załączniki

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-08-19 11:12
 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-08-19 11:13
  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2016-08-19 12:24

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Za nami realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2015. Od września rozpoczynamy nowy Podprogram 2016.

Informacje dotyczące programu 500+

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wchodzącego w życie programu „Rodzina 500+", zamieszczamy poniżej krótki informator dla rodziców dotyczący szczegółów realizacji programu na terenie Gminy Krasnosielc.

Dnia 17 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, iż wydawanie wniosków (druków) planowane jest od 14 MARCA 2016 roku w siedzibie OPS Krasnosielc ul. Rynek 40, w pokojach nr 8A, 9, 10  oraz udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.ugkrasnosielc-bip.pl        

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek 40, w  pokojach 8A, 9, 10 oraz przez Internet (drogą elektroniczną). W tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Druki do pobrania

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Kiedy wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Ważne: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zmiana wchodzi w życie 31 sierpnia 2015 r.

Kolejne zamieszanie związane z dodatkiem energetycznym. W art. 19 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, opublikowanej 20 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym, poz. 693, zmieniona została ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984), polegająca na tym, że do dochodów nie wliczanych do ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych nie będzie już brany pod uwagę dodatek energetyczny.

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2016-04-29 10:52

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Wolontariat – szansa dla integracji”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krasnosielcu informuje, że od  marca  2015 r.  w naszym ośrodku rozpoczęło działalność Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Wolontariat – szansa dla integracji” współfinansowany z Funduszy EOG program Obywatele dla Demokracji. Działalność Centrum Wolontariatu będzie polegała  na  łączeniu, na poziomi lokalnym, ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Zapraszamy chętne osoby do pracy wolontarystycznej (pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, pomoc osobom starszym w robieniu zakupów, dotrzymanie towarzystwa, oraz pomoc przy imprezach środowiskowych).

Zmiany w zasadach składania wniosku o kartę parkingową

Zgodnie ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe  wydane przed 1 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

3 czerwca 2015 r. weszło także w życie rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dzięki wprowadzonym zmianom osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego. 

 

Nowy sposób na dłużników alimentacyjnych - zmiana z dniem 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. organy właściwe wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w większości ośrodki pomocy społecznej), będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimenty na dzieci w przypadku powstania zaległości przekraczających sześć miesięcy, do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG), ale też bez konieczności zawierania z nimi umów.

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

 • w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
 

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 poz. 1506).

Wprowadzone zmiany dają możliwość rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych do:

- dokonania wyboru podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu w KRUS lub w ZUS – dotyczy to osób, które począwszy od dnia 1 października 2015 r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
- przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników osób, które zostały wyłączone z tego ubezpieczenia w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3698
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-14 13:04

Urząd Gminy Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

NIP 757-10-07-341  REGON 000538952

nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. 29 71-75-073 fax 29 71-75-074

ugkrasnosielc@post.pl

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 214289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-14 13:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl